Noderīgi

Privātuma apliecinājums

Spēkā no 2018. gada 25.maija

Jūsu personas datu rūpīga un piesardzīga apstrāde ir OP Finance SIA un OP Financial Group prioritāte. Mēs veicam jūsu personas datu apstrādi saskaņā ar datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, kā arī informācijas pārvaldības un apstrādes labo praksi. Mēs vienmēr rīkojamies atbilstoši labai finanšu iestāžu darbības praksei, un rūpējamies, lai netiktu apdraudēts jūsu privātums.

Lūdzam ievērot, ka mūsu tīmekļa vietnē var būt ietvertas saites uz citu uzņēmumu tīmekļa vietnēm vai pakalpojumiem, kuri ievēro paši savas noteiktās privātās dzīves aizsardzības prakses. Šādos gadījumos mēs iesakām iepazīties ar attiecīgo trešo personu privātās dzīves aizsardzības praksi.

Mēs varam sniegt papildu informāciju par privātuma aizsardzību līgumos, pieteikuma formās un citos ar pakalpojumiem saistītos dokumentos. Tādā gadījumā šādi sniegtā papildu informācija ir noteicošā pār šo privātuma apliecinājumu.

Attīstot pakalpojumus, vai arī notiekot izmaiņām normatīvajos aktos, iespējamas nelielas izmaiņas arī mūsu privātuma aizsardzības praksē. Spēkā esošā informācija par mūsu praksi ir pieejama šajā tīmekļa vietnē.

Kādiem mērķiem un saskaņā ar kādu normatīvo regulējumu mēs apstrādājam jūsu personas datus?

Mēs apstrādājam jūsu personas datus līgumu slēgšanas un citu ar to saistītu funkciju izpildes nolūkos. Mēs varam izmantot jūsu personas datus, lai piedāvātu produktus un pakalpojumus, atbildētu uz jūsu lūgumiem un jautājumiem. Tāpat arī mēs izmantojam jūsu datus OP Financial Group risku pārvaldības vajadzībām, un lai nodrošinātu normatīvajos aktos un iestāžu izdotajos norādījumos noteikto pienākumu izpildi, piemēram, lietotāju autentifikāciju, datu drošības nodrošināšanu, kā arī krāpšanas novēršanu un izmeklēšanu.

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamatojums ir: (i) līguma izpilde, (ii) uz banku attiecināma juridiska pienākuma izpilde, un (iii) bankas leģitīmo interešu aizsardzība tiesībsargājošajās iestādēs, tostarp juridisko prasību ierosināšana, virzība vai aizstāvība.

Kur mēs iegūstam jūsu personas datus?

Jūsu datus mēs saņemam tieši no jums. Papildus tam mēs iegūstam datus no iestāžu uzturētiem reģistriem, kredītinformācijas reģistriem, kā arī citiem uzticamiem reģistriem.

Kam ir tiesības apstrādāt jūsu personas datus?

Jūsu personas datus var apstrādāt tikai OP Financial Group uzņēmumi vai pakalpojumu sniedzēji un to darbinieki, kuriem ir personas datu apstrādes tiesības.

Grupas pakalpojumu sniedzēji var atklāt jūsu datus ne tikai grupas ietvaros, bet arī ārpus grupas tikai konkrētiem, likumā noteiktiem mērķiem. Jūsu dati vienmēr tiek apstrādāti ar pienācīgu rūpību un saskaņā ar datu apstrādes labo praksi.

Kādus personas datus mēs iegūstam par jums?

OP Finance SIA neapkalpo privātpersonas, tādēļ to datu subjektu, kuru personas datus mēs apstrādājam, kategorijas ir šādas: (i) korporatīvo klientu pārstāvji, īpašnieki, patiesie labuma guvēji, (ii) saimnieciskās darbības veicēji, (iii) galvotāji un citi nodrošinājuma sniedzēji.

Mēs iegūstam tikai tos jūsu datus, kas nepieciešami attiecīgā produkta vai pakalpojuma lietošanas vajadzībām.

Mūsu iegūtie personas dati ietver:

 • datus, kas ļauj identificēt personu un pārbaudīt tās identitāti, piemēram, vārds, uzvārds un personas kods;

 • kontaktinformāciju, piemēram, adrese, e-pasta adrese un tālruņa numurs;

 • dažādu informāciju, kas saistīta ar klientu attiecībām un to vadību;

 • informāciju, kas nepieciešama likumā noteikto pienākumu izpildei.

  Kam mēs atklājam jūsu personas datus?

  Klientu attiecību pārvaldības nolūkos mēs jūsu datus atklājam OP Financial Group ietvaros likumā noteiktajā pieļaujamajā apmērā. Papildus tam mēs atklājam datus OP Financial Group ietvaros risku pārvaldības vajadzībām.

  Pakalpojumu nodrošināšanai OP Financial Group izmanto piegādātājus, un personas datus atklāj, piemēram, iestādēm, savu likumā noteikto pienākumu izpildei un maksājumu kavējumu uzraudzības vajadzībām.

  Pamatā mēs datu apstrādi veicam ES un EEZ teritorijā. Ja tomēr dati tiek sūtīti ārpus ES vai EEZ, mēs nodrošinām piemērotu personas datu aizsardzības līmeni, kas atbilst likumā noteiktajam, piemēram, piemērojot Eiropas Komisijas apstiprinātos standarta līguma noteikumus.

  Jūsu kā datu subjekta tiesības

  Jums ir tiesības pārbaudīt savu informāciju, pieprasīt uzglabāto nepatieso vai nepilnīgo datu labojumus, kā arī pieprasīt, lai no reģistra tiktu dzēsti dati, kas nav nepieciešami, vai ir pārāk novecojuši apstrādes nolūkiem. Tāpat arī jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi un izmantot tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

  Ja jūs uzskatāt, ka esam veikuši jūsu personas datu apstrādi pretrunā ar datu aizsardzības normatīvajiem aktiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

  Profilēšana un automātiskā lēmumu pieņemšana

  OP Finance SIA nepielieto profilēšanu vai automātisku lēmumu pieņemšanu. Visus mūsu lēmumus pieņem īpaši iecelta lēmējinstitūcija.

  Kāda ir jūsu personas datu aizsardzība?

  Mēs aizsargājam jūsu personas datus ar īpašu rūpību, izmantojot piemērotas datu aizsardzības un datu drošības metodes. Šīs metodes ietver proaktīvu un reaktīvu risku pārvaldību, ugunsmūru izmantošanu, šifrēšanas tehnikas un drošas IT jomas, kā arī piekļuves kontroli un drošības sistēmas, drošības plānošanu, kontrolētu piekļuves/lietotāja tiesību piešķiršanu un pārraudzību, prasmju nodrošināšanu, apmācot personālu, kurš iesaistīts personas datu apstrādē, un veicot piegādātāju izvērtēšanu un rūpīgu atlasi. Mēs nepārtraukti atbilstošā veidā pilnveidojam savu iekšējo darbību un vadlīnijas.

  Kā mēs uzglabājam un aktualizējam jūsu datus?

  Jūsu datus mēs glabājam vismaz tik ilgi, cik ilgi pastāv mūsu klientu attiecības. Uzglabāšanas periods pēc klientu attiecību izbeigšanās ir atkarīgs no datiem un to izmantošanas mērķa. Piemēram, jūsu KYC (Pazīsti savu klientu) informāciju mēs glabājam piecus gadus pēc klientu attiecību izbeigšanās, un parasti potenciālo klientu datus mēs glabājam sešus mēnešus no iegūšanas brīža. Datu uzglabāšanā mēs ievērojam likumā noteiktos pienākumus.

  Mēs cenšamies nodrošināt mūsu rīcībā esošo personas datu pareizību un atbilstību, dzēšot nevajadzīgos datus un atjauninot novecojušos datus. Tomēr mēs lūdzam jūs laiku pa laikam pārbaudīt savu datu pareizību.

  Ar ko man sazināties?

  Savus jautājumus un pieteikumus attiecībā uz personas datu apstrādi jūs varat iesniegt personīgi, vēršoties OP FInance SIA, Muitas ielā 1, Rīgā, LV-1010.

  Mūsu e-pasta adrese: office@opbank.lv; tālrunis: 67 777 007.

Mūsu biroji

Riga

 

+371 67 777 007
office@opbank.lv
Muitas iela 1, Rīga
LV-1010, Latvija

Jelgavā

+371 63048500
office@opbank.lv
Rubeņu ceļš 46c , Jelgava
LV-3002, Latvija